Privacy verklaring

1. Inleiding
In deze verklaring beschrijven wij hoe BB Havermans B.V. omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie is via de link privacy verklaring op www.bbhavermans.nl in te zien.
 
2. Contactgegevens
BB Havermans B.V.
Beekzicht 2
4884 CA WERNHOUT
076-5976318
www.bbhavermans.nl
 
3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. BB Havermans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voornaam/letters en achternaam
- Geslacht
- BSN nummer
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer
 
4. Doelen en grondslagen
BB Havermans B.V. verwerkt uw gegevens met het volgende doel:
- U te kunnen bereiken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen.
- Uw opdracht te kunnen uitvoeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
 
Indien u per e-mail, per post of via (web)formulieren persoonsgegevens aan BB Havermans B.V. verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die BB Havermans B.V.  op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. BB Havermans B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen
 - Toestemming van de betrokken persoon
- Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
- Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
- Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)
 
5. Bewaartermijnen
BB Havermans B.V. bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van BB Havermans B.V. te behartigen en zoals wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
6. Delen van persoonsgegevens met derden
BB Havermans B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BB Havermans B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BB Havermans B.V. en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit er bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. BB Havermans B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
8. Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, in dit geval via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
9. Beveiliging
BB Havermans B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT-beveiligingsbeleid, door training van onze medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .